Bathroom Goods


Medium hair Brush
Medium hair Brush

Medium hair Brush

$25.00

Small Round Hair Brush
Small Round Hair Brush

Small Round Hair Brush

$22.00

Flax Massage Pad
Flax Massage Pad
Sold Out

Flax Massage Pad

$20.00

Loofah Hand Mitt
Loofah Hand Mitt

Loofah Hand Mitt

$12.00

Moustache & Beard Grooming Brush
Moustache & Beard Grooming Brush

Moustache & Beard Grooming Brush

$22.00

Iris Hantverk Soap Cushion
Iris Hantverk Soap Cushion

Iris Hantverk Soap Cushion

$15.50

Iris Hantverk Duck Bath Brush
Iris Hantverk Duck Bath Brush

Iris Hantverk Duck Bath Brush

$45.00

Horse Hair Strap
Horse Hair Strap

Horse Hair Strap

$30.00

Loomed Linen Bath Mat
Loomed Linen Bath Mat
Sold Out

Loomed Linen Bath Mat

$120.00

Organic Linen and Cotton Massage Glove
Organic Linen and Cotton Massage Glove

Organic Linen and Cotton Massage Glove

$20.00